นโยบายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล | ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด


ประวัติบริษัท
ยามาโตะมุเซ็น ประเทศไทย

01/November/2006

นโยบายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยามาโตะ มุเซน จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างนี้อย่างจริงจัง

  • 1. หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า บริษัทฯ จะระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน และหากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จะนำไปใช้เฉพาะภายในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
  • 2. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นรับทราบในลักษณะที่สามารถระบุบ่งชี้ตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด
  • 3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อบังคับภายในบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะทบทวนข้อบังคับภายในบริษัท, ระบบภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับธำรงไว้ซึ่งการควบคุมจัดการอย่างเหมาะสม

ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ
นายไออิชิ ฮิชินุมะ